Ш О С Т К И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 
   Головна сторінка | Міська влада | Місто і громада| Нормативно-правова діяльність | Навігатор по місту | Електронна приймальня | Карта сайту | Посилання
41100 м. Шостка Сумська область вул. Леніна, 14

Категорiї
 Сайт Кабінету міністрів України
 Сайт Верховної Ради України
Сайт Президента України
 Сайт Сумської обласної ради
Сайт Сумської обласної державної адміністрації
Електронний уряд Сумщини
Міська рада-Регламент

 

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ V СКЛИКАННЯ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 1. Регламент міської ради /далі регламент міськради/ - це збірник правил, норм та положень, які визначають порядок ро­боти міськради.

СТАТТЯ 2. Даний регламент розроблено на підставі Конститу­ції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих Рад ", інших нормативних законодавчих актів.

СТАТТЯ 3. Міськрада - це представницький орган місцевого самоврядування, який вирішує питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян та інтересів держави в межах законів України та власної фінансово-економічної бази, керуючись в своїй діяль­ності законами України та підзаконними актами нормативного харак­теру вищих державних органів.

СТАТТЯ 4. Міськрада формується із депутатів, обраних згідно діючого законодавства, в кількості 50 чоловік.

СТАТТЯ 5. Міськрада вважається правомочною за умовою обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, тобто 34 депутатів.

Строк повноважень ради – пять років. Повноваження депутатів починаються з моменту офіційного оголошення територіальною вибор­чою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та виз­начення повноважень депутатів.

СТАТТЯ 6. Міський голова є головною посадовою особою тери­торіальної громади міста.

Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального,  рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на пять років.

Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради. При здійсненні наданих повноважень, міський голова є підзвітним,  під­контрольним і відповідальним перед територіальною громадою,  відповідальним перед міською радою.

СТАТТЯ 7.  Секретар міської ради є посадовою особою міської ради.  Секретар ради обирається за пропозицією міського голови на сесії міськради з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень ради та працює на постійній основі.

СТАТТЯ 8. Статус депутата місцевої ради визначено Конститу­цією України, Законом України "Про статус депутатів місцевих Рад" та іншими законодавчими актами України.

СТАТТЯ 9.  Міськрада проводить свою роботу сесійно. Сесія міськради складається з пленарних засідань,  а також засідань постійних комісій.

СТАТТЯ 10. Регламент роботи ради затверджується міською радою не пізніш як на другій сесії. Зміни та уточнення до регла­менту можуть вноситися за ініціативою міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатів міськради, виконавчого комі­тету, а також у зв'язку зі змінами у законодавстві   України.

Порядок внесення змін, уточнень, доповнень до регламенту аналогічний порядку розгляду та затвердження самого регламенту.

Рішення про зміни та уточнення в регламенті приймаються 2/3 від загального складу депутатів.

СТАТТЯ 12. План роботи міськради готується та затверджується у такій послідовності:

- пропозиції,  які надійшли від депутатів, виборців,  керівни­ків відділів, управлінь,  інших служб міськради та її виконавчого комітету передаються в організаційний відділ. Оргвідділ разом з секретарем ради формує проект плану та передає його для обгово­рення в постійні комісії. Після обговорення на засіданнях постій­них комісій проект плану роботи виноситься на розгляд сесії міськради. Доповнення та уточнення до плану роботи вноситься за рішенням ради;

- постійні комісії планують свою роботу на півріччя, виходячи із планів роботи міськради, планів роботи виконкому, плану соці­ального, економічного та культурного розвитку міста, цільових комплексних програм, пропозицій щодо виконання наказів виборців, рішень ради,  комісій та інше.

СТАТТЯ 1З. Контроль за виконанням плану роботи міськради і постійних комісій здійснює секретар ради.

 

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО СЕСІЇ  МІСЬКОЇ РАДИ.

СТАТТЯ  14.   Розпорядження про скликання чергової сесії місь­кої   ради видає міський  голова на пізніше як  за пятнадцять днів до  її  прове­дення,  де вказує число,  час та місце проведення пленарного  засідання,   питання,   які виносяться на  її  розгляд.

Сесія міськради скликається міським головою по мірі необхід­ності,  але не менш одного разу на квартал.  Сесія міськради повинна бути також скликана  за пропозицією не менш  1/3 (17) депутатів та від загального складу ради, або по рішенню виконавчого комітету.

СТАТТЯ  15. Додатком до розпорядження міського голови про скликання сесії є план підготовки чергової сесії,  який розроблюється завідуючою організаційним відділом  і  затверджується міським головою не пізніше як за пятнадцять днів до її скликання.

В плані підготовки вказується зміст заходів,  строки їх виконання,  відповідальні особи за підготовку проектів рішень, списків запрошених та списків розсилки рішень.

СТАТТЯ 16.  Пропозиції щодо питань на розгляд ради вносяться із плану  роботи ради, а також міським головою, секретарем ради, депутатами, депутатськими групами та фракціями, постійними комісіями,  виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

СТАТТЯ   17.  Проекти рішень міськради згідно плану підготовки готуються за дорученням міського голови, відділами та службами виконкому, постійними комісіями, депутатами та спеціально створе­ними  комісіями.

На всі питання,  які виносяться на розгляд сесії, виконавцями завчасно повинні бути підготовлені проекти рішень,  інші матеріали  /довідки  і т.п./.

СТАТТЯ 18. Проекти рішень сесії міськради з візамиособи,яка готувала даний проект, юриста, заступника міського
голови по виконавчій роботі /згідно з розподілом обов'язків/,секретаря ради, направляються в організаційний відділ. У випадках
коли проекти рішень готуються депутатами, ці проекти
рішеньпідписує депутат, візує юрист та заступникміськогоголовиповиконавчій роботі по напрямку.  Матеріали направляються в оргвідділ
для подальшого оформлення.  Разом з проектами рішень
виконавцівтермін, вказаний у плані підготовки сесії, направляють в організаційний відділ списки запрошених та списки розсилки рішень за особистим підписом виконавця.

СТАТТЯ 19. Підготовлені проекти рішень ради передаються на попередній розгляд відповідним по напрямках постійним комісіям.

Результати обговорення в комісіях проектів рішень  оформляються протоколом, який передаєть­ся головою комісії до організаційного відділу та вино­сяться на розгляд сесії.

Якщо матеріали  з якогось питання не пройшли попереднього розгляду в постійних комісіях, то тільки в виняткових випадках за рішенням  сесії вони можуть бути включені  до порядку денного.

СТАТТЯ 20. Повідомлення про скликання чергової сесії  доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за 10 днів до сесії,  з визначенням часу,  місця проведення сесії,  головних питань,  які передбачається внести на розгляд сесії.

Повідомлення депутатам про скликання позачергової сесії доводиться не пізніше як за день до  її проведення.

СТАТТЯ 21.  Матеріали щодо порядку денного,  регламенту роботи сесії,  проектів рішень,  планів,  бюджету міста,  програм та інші документи  з питань,  які виносяться на розгляд ради,  видаються організаційним відділом не пізніше, чим за 5 робочих  днів до відкриття чергової  сесії.

Документи позачергової сесії міськради можуть видаватися депутатам не пізніше,  ніж за 1 день до її проведення,  в окремих випадках,  при їх реєстрації перед початком сесії.

СТАТТЯ 22. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради та питань,  які передбачається внести на її розгляд,  формування органів ради /постійних комісій,  виконавчого комітету та інше/ територіальною виборчою комісією може утворюватися робоча група з числа депутатів новообраної ради. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у право­мочному складі. Відкриває і веде її  засідання голова територіаль­ної виборчої комісії.

 

4.  ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ

СТАТТЯ 23.  Сесію міськради відкриває та веде міський голова, секретар ради,  або один з депутатів у випадках,  передбачених законом.

СТАТТЯ 24.  Реєстрація депутатів проводиться на початку кож­ного  робочого дня сесії та після великої перерви.

СТАТТЯ 25. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ряди, тобто не менше 26 депутатів. В разі відсутності необхідної кількості депутатів, міський голова проведення сесії переносить на інший час.

СТАТТЯ 26. Засідання сесії міськради проводяться з 10 до 18 години, в окремих випадках з 14 години, з перервою на 20 хвилин після двох годин роботи та перервою на обід з 13 до 14 години.

За рішенням сесії міськради може бути установлено інший час роботи сесії.

Час для доповідей, співдоповідей, заключного слова, інформа­цій, повідомлень затверджується на кожній сесії.

Час для виступів в обговоренні установлюється, як правило, до 7 хвилин; для повторних виступів по порядку ведення сесії, внесення зауважень, запитів, заяв, довідок - до 3 хвилин.

За згодою більшості депутатів міськради, присутніх на сесії, головуючий може продовжити час для виступів.

СТАТТЯ 27. Порядок денний та порядок роботи сесії затверджується радою, більшістю голосів від присутніх депутатів.

Питання про тривалість сесії вирішується радою.

СТАТТЯ 28. Головуючий на сесії:

- оголошує кількість зареєстрованих на сесії депутатів міськради,  правомочність ведення сесії, оголошує про відкриття сесії, про участь в роботі сесії депутатів Верховної та облас­ної рад, представників області, запрошених;

- оголошує питання, які виносяться на розгляд сесії міськ­ради;

- організує обговорення порядку денного, ставить його на голосування;

- організує обрання секретаря сесії, редакційної комісії, при необхідності, лічильної;

- оголошує пропозиції щодо регламенту роботи сесії та ставить їх на голосування;

- надає слово для доповідей, співдоповідей, виступів, інфор­мацій, повідомлень; ції, які надійшли секретарю сесії від депутатів;

- надає слово депутатам міськради для оголошення ними депутат­ських запитань, довідок, заяв, пропозицій, організує їх обгово­рення та прийняття по ним, при необхідності, рішень;

- дає, при необхідності, доручення комісіям або окремим депутатам, пов'язані з забезпеченням роботи сесії;

- організує проведення консультацій з фахівцями, постійними комісіями міськради з метою подолання суперечностей /розбіжнос­тей/ та вирішення інших питань,  які виникли у ході роботи сесії міськради;

- забезпечує можливість висловлення  різноманітних думок у ході обго­ворення питань в межах часу, затвердженого регламентом сесії;

- відключає мікрофон без попередження, якщо виступаючий узяв слово без дозволу головуючого;

- позбавляє слова після одного попередження виступаючого, якщо останній перевищив відведений йому час або виступає не по темі, яка обговорюється;

- забезпечує порядок у залі засідань сесії міськради;

-оголошує результати голосування;

- сприяє духу співробітництва, зближенню позицій сторін з питань, які обговорюються, досягненню взаємовигідних рішень;

- забезпечує дотримання регламенту сесії;

- надає слово депутатам міськради для оголошення зауважень стосовно ведення сесії міськради;

- закриває сесію міськради;

- головуючому на сесії забороняється коментувати виступи депутатів міськради.

 

СТАТТЯ 29. Запитання доповідачу та співдоповідачу направ­ляються у письмовому вигляді або задаються через установ­лені в залі мікрофони, в межах встановленого регламентом часу. Запитання виступаючим не задаються.

Міський голова, секретар ради, голови постійних комісій мають право взяти слово для виступів в будь-який час.

СТАТТЯ 30. Рішенням сесії для редагування та доопрацювання окремих проектів рішень з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів обирається редакційна комісія. В її склад, крім депутатів,які вносили пропозиції, вклю­чаються особи, які готували проект рішення, необхідні фахівці.

Голова редакційної комісії, після затвердження відредагова­ного тексту рішення, передає його секретарю сесії.

СТАТТЯ 31. Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень до проекту рішення  міськради проводиться після прийняття внесеного тексту проекту рішення за основу.

СТАТТЯ 32. Рішення сесії повертаються особі, відповідальний за підготовку питання, для внесення змін і у триденний термін у кількості шести екземплярів з візами юриста та виконавця, повер­тається до організаційного відділу.

СТАТТЯ 33. Рішення про дострокове припинення обговорення питань порядку денного приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від явочної кількості депутатів на сесію міськ­ради.

Після припинення обговорення доповідач або співдоповідач мають право виступити з заключним словом.

Якщо депутати міськради не мали можливостівиступитиузв'язку з припиненням обговорення, то за їх бажанням, тексти
виступів або пропозицій повинні бути включені до протоколу
засідань сесії.

СТАТТЯ 34. Рішення сесії ради приймається в межах своєї компетенції відкритим /у тому числі поіменним/ або таємним голосуванням. Питання про таємне голосування ставиться на голосу­вання першим.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією депутата або депутатів, підтриману не менш як 1/4  (13) від загальної кількості депутатів, які прийняли участь у голосуванні. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій по способу голосування, якщо нема таємного голосування.

Рішеннярадиприймаютьсябільшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради,  і враховується його голос.

Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні міської ради.

Процедурним вважається питання регулювання роботи на пленарному засіданні, з якого рада не приймає окремого рішення як документа.

СТАТТЯ 35. При проведенні відкритого голосуванняпідрахунок голосів доручається депутату, обраному на початку роботи сесії
або головуючому. Голосування може бути проведено
безпідрахункуголосів по явній більшості, якщо не один депутат не вимагав
підрахунку.                                                    

СТАТТЯ 36. Перед початком відкритого голосування, головуючий на сесії вказує кількість пропозицій,які ставляться на голосування,черговість внесення,  уточнює їх формулювання, нагадує якою більшістю голосів прий­мається рішення.

По кожному запропонованому на голосування питанню /пропози­ції/, депутат міськради має один голос і подає його “за”, “проти” або “утримується” при голосуванні.

СТАТТЯ 37. Після закінчення підрахунку голосів, головуючий на сесії оголошує результати голосування: прийнята пропозиція, чи відхилена.

СТАТТЯ 38. Таємне голосування проводиться у випадках, перед­бачених Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України або по рішенню сесії, підтри­маному більшістю депутатів, присутніх на сесії.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів, сесія обирає із числа депутатів більшістю від присутніх відкритим голосуванням лічильну комісію. До складу комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких заносяться до бюлетеню  для таємного голосування.

Порядок роботи лічильної комісії, проведення таємного голосування здійснюється у відповідності з загальноприйнятими нормами.

СТАТТЯ 39. У засіданнях сесії міськради мають  право приймати участь з правом дорадчого голосу депутати рад вищих рівнів.

Запрошені на засіданні сесії можуть прийняти участь у обго­воренні питань, які розглядаються за згодою сесії.

Для депутатів міськради та осіб, запрошених на засідання сесії, відводяться певні місця у залі засідань сесії.

СТАТТЯ 40. Запрошені на сесію зобов’язані дотримуватися порядку на сесії, підкорятися розпорядженням головуючого.

Особа, яка не є депутатом будь-якого рівня, у випадку гру­бого порушення нею порядку, може бути випроваджена із залу засідань за пропозицією будь-якого депутата або головуючого, підтри­маною 1/4 голосів від присутніх шляхом відкритого голосування.

СТАТТЯ 41. Засідання сесій міськради /за виключенням закри­тих/ проводяться гласно, відкрито.

На відкритих засіданнях сесії мають право бути присутні представники засобів масової інформації, акредитовані у встанов­леному законом порядку.

СТАТТЯ 42. Для вирішення питань, пов'язаних з військовою та державною таємницями, проводяться закриті засідання сесії. Закриті засідання сесії можуть проводитись по рішенню більшості від присутніх депутатів.

Рішення,  які прийняті на закритих засіданнях сесії міськ­ради,  по рішенню сесії більшістю голосів від присутніх, можуть освітлюватися у засобах масової інформації, крім таємниць. Інформацію надає спеціаліст у зв'язках з засобами масової  інформації.

СТАТТЯ 43.  Міськрада веде оформлення рішень на державній мові.  Засідання ради, доповіді,  співдоповіді, виступи, інформації, довідки  і т.п.  ведуться на українській або російській мовах.

СТАТТЯ 44. На початку сесії та в кінці кожного вечірнього засідання сесії відводиться не менш як 30 хвилин для виступів депутатів з короткими, до 5 хвилин, заявами та повідомленнями. Обговорення з цього приводу не відкривається. При необхідності, по окремим  із них,  сесія може прийняти рішення.

СТАТТЯ 45. Рішення ради оргвідділом направляються згідно списку розсилки відповідним підприємствам /об'єднанням/, орга­нізаціям та установам,  посадовим особам та з питань,  які мають соціальне значення, доводяться до відома громадянам не пізніше як в десятиденний термін після їх прийняття. Рішення ради набирає чинності  з моменту його прийняття,  якщо не встановлено  іншого терміну введення його в дію.

Рішення ради, прийняті в межах її компетенції,  є обов'язко­вими для виконання органами,СТАТТЯ 46. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами міськради на пленарному засіданні і передані у письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради,  або направляються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції  і зауваження не пізніше як у місячний термін, якщо  інший термін не встановлено радою і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів,  які внесли пропозиції  і зауваження,  а також раду.

СТАТТЯ 47. Секретар сесії обирається строком на 1  рік.

СТАТТЯ 48.  Секретар сесії:

- веде   запис виступаючих згідно поданих заяв про надання слова;

- передає усі висловлені у процесі виступів  пропозиції редакційній комісії для оформлення проектів рішень;

- реєструє депутатські запити, довідки,  повідомлення, заяви, звернення громадян та  інші матеріали депутатів;

- передає матеріали, які надійшли, головуючому для оголошення на сесії.

СТАТТЯ 49. Технічне ведення протоколу сесії покладається на робітників організаційного відділу, так званий технічний секретаріат.

СТАТТЯ 50. Протокол сесії міськради оформляється в одну папку, підписується міським головою, а в разі його відсутності секретарем ради, протягом скликання знаходиться в організацій­ному відділі, а потім передається у державний архів для постійного зберігання.

            Протоколи сесій міськради, компютерний запис сесії надається для ознайомлення депутатам за їх вимогами.

5. ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І РЕАГУВАННЯ НА ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ ТА ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТАННЯ

СТАТТЯ 51. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території  вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належить до відання ради.

СТАТТЯ 52. Депутатський запит, внесений у письмовій або усній формах, підлягає включенню до порядку денного   по рішенню сесії. По ньому може проводитись обговорення і приймається рішення. Рішення по депутатським запитам, хід реалізації яких пов'язаний з додатковим фінансуванням, приймається на підставі висновків постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та еконо­мічної діяльності.

СТАТТЯ 53. Міський голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

СТАТТЯ 54. Орган або посадова особа, до яких звернуто, запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.

СТАТТЯ 55. Депутатське запитання - це засіб одержання депута­том інформації або роз'яснення з тієї чи  іншої проблеми. Відпо­відь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в  індивідуальному порядку. Запитання може надійти поперед­ньо або на пленарному засіданні. До порядку денного воно не вклю­чається, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

СТАТТЯ 56. Депутат міськради має право звертатися до усіх державних органів, органів самоврядування, об'єднань громадян, до підприємств, установ  і організацій, незалежно від форм власності, до посадових осіб з питань,  пов'язаних з депутатською діяльністю і брати участь у розгляді порушених питань. Зазначені органи та посадові особи зобов'язані  розглянути його звернення і дати від­повідь негайно, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки - не пізніше у місячний термін. В окремих випадках, по узгодженню з секретарем ради, депутат має право зареєструвати депутатське звернення до керівників підприємств, установ в органі­заційному відділі міськвиконкому, який бере на контроль виконання та забезпечення відповіді по даному зверненню.

 

6. ДИСЦИПЛІНА, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕПУТАТА

З МІСЬКОЮ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

СТАТТЯ 57. Депутат міськради зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної комісії та інших комісіях ради, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів, на підставі ко­лективного і вільного обговорення розглядати та вирішувати питання, віднесені до відання міськради.

Міськрада має право заслухати звіт депутата про виконання рішень та доручень ради.

СТАТТЯ 58. Депутат міськради зобов'язаний додержуватися регламенту,  інших нормативних актів, що визначають порядок діяль­ності ради та її органів.

У разі неможливості бути присутнім на засіданні, депутат повідомляє про це керівника відповідного органу /міського голову, секретаря ради, завідуючу оргвідділом /.

СТАТТЯ 59. Депутат міськради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійних комісій та інших комісій ради, до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він вхо­дить, має один голос. Депутат, який   не входить до складу будь-якого органу ради /виконкому, постійної комісії таке інше/ може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

СТАТТЯ 60. Депутат міськради має право:

- обирати  і бути обраним до органів відповідної ради;

-  пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

- вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного сесій ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті.

Депутат,  який вніс пропозиції до порядку денного поточної сесії,  повинен підготувати матеріали, документи,  акти перевірок, доповідь,  проект рішення по запропонованому до порядку денного питанню.

Питання про включення до порядку денного сесії пропозиції, що надійшли,  вирішується шляхом відкритого голосування по  кожній пропозиції більшістю голосів від присутніх;

- вносити проекти рішень,   інші  документи,  які приймаються радою або  її органами не менш, як за п'ять днів до початку роботи сесії для ознайомлення з ними депутатів;

- вносити альтернативні проекти рішень та  інші документи з питань, які вносяться на розгляд ради або її органів, у плановому порядку за п'ять днів,  за винятком випадків,  передбачених статтею 20 регламенту;

- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів  і кандидатур посадових осіб,  які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- порушувати питання у встановленому законом порядку з обгрунтуванням його про недовіру органам, утвореним радою, особам, які входять до їх складу,  а також особам,  яких обрано,  призначе­но або затверджено радою;

- брати участь у дебатах,  звертатися із запитами,  ставити запитання доповідачам,  співдоповідачам,  головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на наступній сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, які діють на території ради;

- виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на сесіях міськради та її органів у встанов­леному радою порядку тексти звернень,  заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення.

СТАТТЯ 61. Депутат своє прохання про надання слова для виступу в обговореннях направляє секретарю сесії. В межах регла­менту слово для виступу депутату може бути надано   і без запису.

СТАТТЯ 62. Депутат виступає на сесії після надання йому слова головуючим з урахуванням черговості надходження прохань. Депутат виступає, задає питання з трибуни або від мікрофону.

СТАТТЯ 63. Депутат з одного  і того ж питання має право висту­пати не більше двох разів.

Слово з процедури ведення сесії надається депутату головуючим на сесії поза чергою.

СТАТТЯ64. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада за попередніми висновками комісії мандат­ної, з питань депутатської діяльності та етики може звернутися до виборців з пропозицією щодо відкликання депутата.

СТАТТЯ 65. Головуючий на сесії, кожен депутат в ході засі­дання ради, зобов'язані сприяти духу співробітництва, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються.

СТАТТЯ 66. Депутат міськради у своїй промові на сесії в комісіях не повинен використовувати грубі та некоректні вирази, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий на сесії у такому випадку має право зробити по­передження про недопустимість таких висловлювань та закликів.

Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. При цьому головуючий на сесії має право вимкнути мікрофон. Зазн

 

7.ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ

СТАТТЯ 67. Виконання рішень міськради здійснює його виконав­чий комітет.

Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії секретаря ради, заступників міського голови по виконавчій роботі, оргвідділ. Міський голова організує контроль за виконанням рішень.

СТАТТЯ 68. На кожне рішення сесії, що підлягає контролю, заводиться контрольне діло.

СТАТТЯ 69. Якщо у процесі виконання рішення потрібно змінити строки виконання або обсяги робіт, зазначені в рішенні, то зміни можуть бути внесені тільки по рішенню ради.

Питання про зняття з контролю рішення ради правомочна вирі­шити тільки сама рада, якщо це не делеговано міському голові або секретарю ради. Від­повідальні за контроль готують матеріали для розгляду їх на пос­тійних комісіях.

Постійна комісія за результатами засідання надає в органі­заційний відділ усі матеріали та протокол з висновками про можли­вість зняття з контролю.

Далі в установленому порядку питання виноситься на розгляд
сесії міськради. Рішення ради приймається більшістю від загальної
кількості обраних депутатів ради.           

 

8.   ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

СТАТТЯ 70. Постійні комісії є органами ради відповідальними перед нею і їй підзвітні.

Постійні комісії обираються радою з числа депутатів міськради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які нале­жать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

СТАТТЯ 71. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

СТАТТЯ 72. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова комісії оби­рається радою більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

СТАТТЯ 73. В повноваження постійної комісії входять:

- попередній розгляд проектів рішень ради, планів та програм економічного і соціального розвитку міста, місцевого бюджету, підготовка висновків за результатами розгляду;

- перевірка виконання рішень ради та виконкому, підготовка рекомендацій,подання ,за результатами перевірки, рекомендацій на розгляд виконавців, а в необхідних випадках - розгляд ради або виконавчого комітету;

- вивчення і підготовка, за дорученням ради або за власною ініціативою питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навко­лишнього середовища та інших, підготовка проектів рішень ради та висновки з цих питань,  виступи на сесіях ради з доповідями  і  співдоповідями;

- вивчення діяльності відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, роботи підприємств і установ, розташованих на території ради, подання за результатами перевірки рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

СТАТТЯ 74.   Постійні  комісії  у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право одержувати від керівників органів,  підприємств, організацій та установ необхідні матеріали  і документи.

СТАТТЯ 75.  Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому  розгляду органами та організаціями,  яким вони адресовані.

Про результати розгляду  і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісіям у встановленій ними термін.

СТАТТЯ 76.  Організація роботи комісії покладається на голову комісії.  Комісії  готують положення про постійну комісію, погоджують його з юридичним відділом виконкому, іншими посадо­вими особами виконкому, розглядають на засіданні постійної комі­сії  з наступним затвердженням сесії.

СТАТТЯ 77.  Робота постійної  комісії проводиться згідно з планом,  який  складається на півріччя та затверджується на засіданні комісії.

СТАТТЯ 78.  Головною формою роботи комісії  є засідання,  на яких розробляють проекти рішень,  готують висновки  і рекомендації. Засідання комісії скликаються по мірі необхідності,  але не менш одного  разу в три місяці. Ведеться протокол засідання комісії, який є офіційним документом,  підписується головою і секретарем комісії.

СТАТТЯ 79.  Засідання комісій правомочні при наявності не менш половини депутатів від загального складу комісії. Висновки та рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, якщо не передбачено інше голосування самою комісією.

 

9.  ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СТАТТЯ 80.  Сесія міськради своїм рішенням може створити тимчасові комісії шляхом відкритого голосування, не менш чим 1/3 (17) депутатів від загального складу ради, для вивчення конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Тимчасові комісії міськради обираються із числа депутатів міськради у складі голови,  заступника та членів комісії.

Тимчасові комісії мають право залучати до своєї роботи фахівців,  які не є депутатами міськради. Депутат міськради,  не обраний до складу комісії, може приймати участь в  її роботі з правом дорадчого голосу.

СТАТТЯ 81.  Задачі та порядок діяльності тимчасової комісії    визначаються сесією міськради при  її  створенні.

Тимчасова комісія підзвітна сесії міськради та відповідальна перед нею,   інформує міського голову або секретаря міської ради по мірі готовності матеріалів.

СТАТТЯ 82. Тимчасові комісії мають право вимагати та одержувати від державних та громадських органів,  підприємств, установ, організацій необхідну інформацію,  матеріали та документи, з питань, розгляд яких їй доручила сесія міськради. Володіють всіма повноваженнями, наданими їм сесією міськради, на основі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

СТАТТЯ 83. Комісія повинна ознайомити з результатами особу або установу, де вивчалося дане питання.

Члени комісії не мають право розголошувати інформацію, яка стала відома у зв'язку з їх роботою, до прийняття рішення   сесією, окрім інформування міського голови або секретаря ради.

СТАТТЯ 84. За висновками роботи комісії на сесії міськради подається доповідь або інформація по суті питання, в зв'язку з яким була створена тимчасова комісія. По доповіді або інформації сесія приймає відповідне рішення.

Члени комісії, які мають особисту думку, мають право оголо­сити її на сесії міськради та письмово у документах комісії.

СТАТТЯ 85. Тимчасова комісія припиняє свою діяльність з момен­ту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, закінчення строку повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

10. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ.

СТАТТЯ 86. Для спільної роботи з виборцями по здійсненню своїх повноважень,  депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднатися у депутатські групи, фракції.

До складу депутатської групи, фракції можуть входити депутати облас­ної ради. Депутатська група, фракція повинна складатися не менш як з пяти депутатів.

СТАТТЯ 87. Депутатська група, фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

Рішення зборів депутатів, які створюють депутатську групу,фракцію оформлюється протоколом з зазначенням прізвища та ініціалів депутатів, домашньої адреси, телефонів. Кожний депутат своє рішення увійти до складу групи, фракції підтверджує особистим підписом.

На зборах приймається положення про депутатську групу,фракцію де вказується мета та задачі, які вона збирається вирішувати. Протокол підписаний керівником групи, фракції передається до міської ради.

Секретар ради на пленарному засіданні інформує раду про створення депутатської групи, фракції та її персональний склад. Інформація заноситься до протоколу міської ради, що є фактом реєстрації депутатської групи, фракції.

Обговорення та голосування з питань створення депутатської групи,фракції її персонального складу не проводиться.

СТАТТЯ 88. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється в разі вибуття із неї окремих депутатів, якщо в її складі залишає­ться менше пяти депутатів, у разі прийняття депутатами, які  входять до її складу, відповідного рішення.

СТАТТЯ 89. Міськрада сприяє діяльності зареєстрованих нею
депутатських груп, фракцій.

 

 

 

11. СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ МІСЬКОЇ РАДИ

У ЗДІЙСНЕННІ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

СТАТТЯ 90. Депутат міськради повинен підтримувати зв'язок з виборцями, колективами, об'єднаннями громадян та партійним осередком, який висунув його кандидатом у депутати.

СТАТТЯ 91. Всі відділи, структурні підрозділи міської ради та посадові особи виконкому зобов’язані сприяти депутату у вико­нанні його депутатських повноважень;

- організаційний відділ разом із депутатами встановлює орієнтовні строки прове­дення звітів депутатів перед виборцями, сприяє освітленню звітів та зустрічей депутатів з виборцями через засоби масової інформа­ції;

- управління економікі своєчасно забезпечує їх довідковими та інформаційними  матеріалами, необхідними  для звітів перед виборцями;

- юридичний відділ організує постійно діючу допомогу їм з правових питань;

- загальний відділ надає можливість депутатам знайомитися з рішеннями та розпорядженнями виконкому поточного скликання.

СТАТТЯ 92. Міський голова, секретар ради, заступники місь­кого голови по виконавчій роботі у відповідності з розподілом обов'язків:

- створюють необхідні умови для участі депутатів в підго­товці питань, які виносяться на розгляд міськради і його вико­навчого комітету, сприяють депутатам у проведенні перевірок ро­боти підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб в межах повноважень,  передбачених законодавством;

- контролюють своєчасність розгляду та реалізації відділами, управліннями та. службами виконкому пропозицій і критичних зау­важень депутатів, які містяться в запитах, зверненнях та висту­пах депутатів на сесіях міськради;

- здійснюють безвідкладне приймання депутатів міськради з питань їх діяльності.

СТАТТЯ 93. Організаційний відділ надає методичну та прак­тичну допомогу постійним комісіям міськради та депутатам.

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz© 2006-2007 Шосткинська міська рада. Всi права застережено.
© 2006-2007 Розробка та пiдтримка Артем Серенок. Всi права застережено.