Ш О С Т К И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 
   Головна сторінка | Міська влада | Місто і громада| Нормативно-правова діяльність | Навігатор по місту | Електронна приймальня | Карта сайту | Посилання
41100 м. Шостка Сумська область вул. Леніна, 14

Категорiї
 Сайт Кабінету міністрів України
 Сайт Верховної Ради України
Сайт Президента України
 Сайт Сумської обласної ради
Сайт Сумської обласної державної адміністрації
Електронний уряд Сумщини
Нормативно-правова діяльність-Проекти рішень

Проект

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СЕСІЯ V СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

_________________ Шостка

Про міську програму приватизації

майна комунальної власності

на 2007-2010 рік

 
 


Згідно ст. 29 Закону України „Про місцеве самоврядування в України” міська рада

вирішила:

1.                      Затвердити міську програму приватизації майна комунальної власності на 2007-2010 рік (додаток 1).

2.                      Затвердити перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації (Додаток 2).

3.                      Затвердити перелік об’єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації (Додаток 3).

4.                      Рішення XXI сесії міської ради XXIII скликання від 29.06.2000 р. „Про міську програму приватизації майна комунальної власності на 2000 – 2002 рік” (зі змінами та доповненнями) вважати втратившим чинність в зв’язку з прийняттям цього рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, охорони навколишнього середовища, будівництва, комунального господарства, транспорту, зв’язку та земельних ресурсів (Крижанівській А.Ф.).

Міський голова М.П. Нога

Додаток 1

до рішення IХ сесії

міської ради V скликання

від __________ 2007 р.

МІСЬКА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

НА 2007-2010 РІК

1. Загальні положення

1.1 Міська програма приватизації майна комунальної власності на 2007 – 2010 рік (надалі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про приватизацію державного майна”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, та інших актів, що регулюють питання власності.

1.2 Програма приватизації визначає основні цілі та порядок її проведення, завдання та способи приватизації комунального майна, орієнтовані завдання щодо обсягів приватизації і надходження коштів від приватизації до місцевого бюджету та відповідні організаційні заходи щодо виконання цієї Програми..

1.3 Основною метою програми є:

- реалізація права територіальної громади міста володіти, доцільно, ефективно користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через виконавчий комитет;

- сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій та створення конкурентного середовища;

- сприяння фінансовій стабілізації об`єктів міського господарства;

- створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об`єкта та здійснюють ефективне управління ним ;

- поліпшення соціально – економічного стану населення територіальної громади міста;

- забезпечення надходження коштів до міського бюджету.

1.4 Основними завданнями приватизації є:

- приватизація об’єктів виключно за кошти з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

- завдання щодо приватизації майна , що перебуває у міській комунальній власності;

- способи приватизації;

- забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;

- підвищення заінтересованості інвесторів до об’єктів приватизації;

- досягнення максимальної глибини приватизації об’єктів, що піддягають приватизації відповідно до програми, і тих об’єктів, приватизація яких почалася до набрання чинності цієї Програми.

1.5 Суб’єкти приватизації.

Суб’єктами приватизації об’єктів комунальної власності є:

- продавці

- покупці (їх представники)

Приватизація комунального майна здійснюється на підставі рішення сесії міської ради.

Продавцем об’єктів приватизації є міська рада в особі відділу комунальної власності.

Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"

Не можуть бути покупцями:

- юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;

- органи державної влади та місцевого самоврядування

- працівники органів приватизації та інші особи, яким відповідно до чинного законодавства заборонено займатися підприємницькою діяльністю.

1.6 Об’єкти приватизації:

Класифікація об'єктів приватизації здійснюється відповідно до Закону України „Про державну програму приватизації” з метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації відповідно до цієї Програми.

Об'єктами малої приватизації є:

цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А;

окреме індивідуально визначене майно;

об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.

Не підлягають приватизації об’єкти комунальної власності, приватизація яких заборонена відповідно до чинного законодавства та рішення міської ради.

2. Принципи індивідуальної приватизації

 

2.1 Основними принципами індивідуальної приватизації є:

- досягнення максимального економічного ефекту від продажу об'єкта приватизації;

- вибір способу приватизації підприємства виходячи з його виробничо-технічного та фінансово-майнового стану, частки у відповідному сегменті ринку виробництва, обсягів збуту продукції та аналізу попиту потенційних покупців;

- індивідуальний підхід під час підготовки підприємств до приватизації, прийняття рішень про приватизацію, створення акціонерних товариств;

- створення організаційно-економічних умов концентрації власності, результатом якої буде концентрація управління та відповідальності нових власників.

2.2 Під час продажу об'єктів відділ комунальної власності враховує кон'юнктуру ринку, вивчає попит потенційних покупців та забезпечує виконання цієї Програми в частині надходження коштів від приватизації, самостійно встановлює для кожного підприємства окремо строки проведення приватизації з урахуванням вимог законодавства про приватизацію.

 

3. Підготовка об’єктів до приватизації

 

3.1 Відділ комунальної власності здійснює передприватизаційну підготовку об’єктів.

Передприватизаційна підготовка об’єктів може передбачати:

- інвентаризацію майна комунальної власності

- виявлення майна, що не підлягає приватизації

- виявлення об’єктів соціально-культурної та побутової сфери

- виявлення іншого майна, яке не використовується

3.2 Ініціатива щодо приватизації об’єктів комунальної власності може виходити як від міської ради та відділу комунальної власності, так і від юридичних чи фізичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства.

3.3 Міська рада за поданням відділу комунальної власності затверджує переліки об’єктів комунальної власності що підлягають приватизації із запропонованими способами приватизації.

3.4 Пропозиції щодо визначення способу приватизації надаються відділом комунальної власності та погоджуються з міським головою.

3.5 Зміна способу приватизації майна комунальної власності, якщо раніше було прийнято рішення щодо включення об’єкту до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, здійснюється на підставі відповідного рішення міської ради.

3. 6 З прийняттям рішення про включення об'єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, стосовно нього припиняється дія норм Господарського кодексу України у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, а також забороняється передача майна в іпотеку. Якщо ці дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, що приватизується, вони здійснюються підприємством з дозволу відділу комунальної власності.

 

4. Визначення ціни об’єктів приватизації

 

4.1 Визначення ціни об’єктів приватизації здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки майна комунальної власності суб’єктами оціночної діяльності.

4.2 Незалежна оцінка майна проводиться відповідно до вимог національних стандартів з урахуванням положень Методики оцінки майна.

4.3 Конкурсний відбір експертів здійснюється конкурсною комісією з вибору суб’єктів оціночної діяльності .

4.4 Акти оцінки майна та висновки про вартість майна, складені під час приватизації майна, підлягають затвердженню начальником відділу комунальної власності.

4.5 Вимоги до змісту, форми та порядку складання актів оцінки майна встановлюються нормативно – правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійно оціночної діяльності.

 

5. Способи приватизації

5.1 Приватизація об`єктів малої приватизації здійснюється переважно конкурентними засобами відповідно до Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та цієї Програми.

5.2 При приватизації об`єктів групи А /мала приватизація/ застосовуються такі способи приватизації :

- викуп;

- продаж за конкурсом;

- продаж на аукціоні.

5.2.1.Викуп застосовується щодо об`єктів малої приватизації :

- не проданих на аукціоні, за конкурсом ;

- включених до переліку об`єктів , що підлягають приватизації шляхом викупу;

5.2.2. Конкурс, як спосіб приватизації, застосовується для продажу об`єктів малої приватизації, що мають соціально важливе значення , і полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об`єкта або за рівних умов - найвищу ціну.

5.2.3. Аукціони, як спосіб приватизації, застосовується у всіх інших випадках і полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

5.3 При приватизації орендованого майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення).

5.4 Продаж об`єктів приватизації на аукціоні за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців.

5.5 Якщо на участь в аукціоні, конкурсі подав заяву один покупець , орган приватизації може прийняти рішення про приватизацію об`єкта шляхом викупу цим покупцем. При цьому покупець нову заяву не подає , а вартість об`єкта змінюється з урахуванням вимог методики.

6. Завдання щодо обсягів приватизації на 2007 рік

та прогноз на три наступних роки

 

6.1 Виходячи з пріоритетів приватизації прогнозується встановлення завдання щодо обсягів приватизації на 2007 – 2010 роки орієнтировно в кількості 50 об’єктів.

6.2 Нормативи надходження коштів від приватизації об’єктів комунальної власності встановлюються міською радою при затвердженні міського бюджету на відповідний рік.

6.3 Кошти, отримані від продажу майна, та інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації перераховуються в місцевий бюджет в повному обсязі.

7. Земельні відносини у процесі приватизації

 

7.1 Підприємства, що до початку приватизації мають у постійному користуванні земельні ділянки, після завершення процесу приватизації оформляють у встановленому законодавством порядку право власності або право оренди цих ділянок.

7.2 Набуття громадянами та юридичними особами права на земельні ділянки, які знаходяться під об’єктами нерухомого майна , здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування згідно Земельного кодексу України.

8.Контроль за виконанням програми

8.1. Контроль за виконанням програми здійснює міська рада.

8.2. Основними засобами здійснення контролю є інформування сесії міської ради про хід виконання програми.

9. Прикінцеві положення

9.1 Продаж об’єктів, які до набрання чинності цієї Програми включено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та щодо яких прийнято рішення про приватизацію, а також таких, що перебувають в процесі приватизації, здійснюється відповідно до прийнятого рішення про приватизацію.

9.2 Відділ комунальної власності опубліковує інформацію про терміни та умови проведення аукціонів, конкурсів, про здійснення приватизації в термін та порядку, визначені законодавств

9.3 Контроль за належним і своєчасним виконанням умов договорів купівлі - продажу об’єктів комунальної власності здійснює відділ комунальної власності.

Секретар ради В.М. Літкевич

Додаток 2

до рішення IХ сесії

міської ради V скликання

від __________ 2007 р.

П Е Р Е Л І К

об`єктів комунальної власності , що підлягають приватизації

п/п

Найменування

об’єкта

Юридична адреса

підприємства, об’єкта

Спосіб

приватизації

Орендар

1

Нежитлове приміщення

вул. К.Маркса,31

Конкурс

ТОВ „СтройБитСервіс”

2

Нежитлове приміщення

вул. Дзержинського,4

Аукціон

ТОВ „Екофлора”

3

Нежитлове приміщення

вул. Миру,10-А

Викуп

ТОВ „МАСС”

4

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14

Аукціон

ПП Удовенко В.Г.

5

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14

Аукціон

ПП Лупеко М.В.

6

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14-А

Аукціон

ПП Потапенко Л.І.

7

Нежитлове приміщення

вул.Леніна,17

Викуп

ПП Лифиренко Н.І.

8

Нежитлове приміщення

вул. Леніна,17

Викуп

ПП Гасич С.В.

9

Нежитлове приміщення

вул. Леніна,17

Викуп

ТОВ „ГУВА”

10

Нежитлове приміщення

вул. Луначарського,17

Викуп

ПП Нечуєв А.А.

11

Нежитлове приміщення

вул. Горького,9

Аукціон

Михайличенко Т.В.

12

Нежитлове приміщення та майно

вул. Щедріна,1

Аукціон

ТОВ „Сфера”

13

Нежитлове приміщення

вул. Дзержинського,1

Викуп

ТОВ „Електрокабель

14

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14-А

Аукціон

-

15

Нежитлові приміщення

вул. Миру,8

Викуп

ТОВ „Аптека 197”

16

Нежитлове приміщення

вул.. Орджонікідзе,7

Аукціон

Група орендарів

17

Нежитлове приміщення

вул.Шевченка,14

Викуп

ПП Колесник І.Г.

18

Нежитлове приміщення та майно

вул. Луначарського,7-А

Аукціон

ТОВ „Шосткажитлосервіс”

19

Нежитлове приміщення

вул.Щедріна,1

Викуп

ПП Стрельцов Ю.О.

20

Нежитлове приміщення

вул. Миру,10-А

Аукціон

-

21

Нежитлове приміщення

вул.Шевченка,27

Викуп

ПП „Ронік”

22

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,55

Аукціон

ВАТ „Шосткинський хлібокомбінат”

23

Нежитлове приміщення

вул. Гагаріна,14-А

Аукціон

ПП Щасний Ю.В.

24

Нежитлове приміщення

вул. Леніна,17

Викуп

ПП Четвертак Л.М.

25

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14-А

Аукціон

-

26

Нежитлове приміщення

вул. Робоча,5

Аукціон

ПП Денисенко Т.Ю.

27

Нежитлове приміщення

вул. Леніна,17

Викуп

Філія „Приватбанк”

28

Нежитлове приміщення

вул. Бабушкіна,43

Аукціон

ВАТ „Шосткинський хлібокомбінат

29

Нежитлове приміщення

вул. Комунистична,12-А

Аукціон

ПП Кириченко С.О.

30

Нежитлове приміщення

вул. Леніна,17

Аукціон

ПП Новикова В.С.

31

Нежитлове приміщення

вул. 9 Січня,4

Аукціон

ПП Крамар В.Ф.

32

Будівля будинку побуту „Молодіжний”

вул. Миру,14

Викуп

-

33

Нежитлове приміщення

вул. Короленка,35

Аукціон

ПП Разумов С.Ю.

34

Нежитлове приміщення та майно

вул. Онуприєнка,17

Аукціон

ТОВ „Жилколмсервіс”

35

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14

Викуп

ПП Єршов Н.Д.

36

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14

Аукціон

ПП Васильцов О.П.

37

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,21

Аукціон

ДП „Шосткаторф”

38

Нежитлові приміщення

вул. Шевченка,14

Аукціон

ПП Геращенко В.П.

39

Нежитлове приміщення та майно

вул. Щербакова,1

Викуп

ТОВ „ТСХ-Химреактів”

40

Нежитлове приміщення

вул. Леніна,17

Аукціон

ПП Цибулько І.В.

41

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,8

Аукціон

ПП Піскун В.Б.

42

Нежитлове приміщення та майно

вул. Леніна,17

Викуп

ВАТ „Шосткинський хлібокомбінат

43

Нежитлове приміщення

вул. Марата,24-А

Аукціон

ПП Дудко С.М.

44

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14

Аукціон

ПП Тупик О.Д.

45

Нежитлове приміщення

вул. Марата,22

Аукціон

ПП Устименко С.М.

46

Нежитлове приміщення

вул. Леніна,17

Аукціон

ТОВ „Шостка-Технокат”

47

Нежитлові приміщення

вул. К.Маркса,59

Аукціон

ПП Рабінков Є.І.

48

Нежитлові приміщення

вул. Шевчека,14

Аукціон

ПП Савченко Т.М.

49

Нежитлове приміщення

вул. Комуністична,1

Аукціон

ПП Кирилюк О.М.

50

Нежитлове приміщення

вул. Шевченка,14-А

Конкурс

ПП Сисоєв І.Ю.

Додаток 3

до рішення IХ сесії

міської ради V скликання

від __________ 2007 р.

П Е Р Е Л І К

об`єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації

 

п. п

Найменування

Адреса

1

Комунальне підприємство “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”

вул. Прорізна, 17

2

Комунальне підприємство “Шостка Міськсвітло”

вул. Леніна,45

3

Комунальне підприємство “Редакція газети “Полісся”

вул. К. Маркса.69

4

Комунальна установа “Управління житлово-комунального господарства”

вул. Леніна,8

5

Комунальний заклад “Міський відділ культури”

вул. Миру,11

6

Комунальна установа “Шосткинська стоматологічна поліклініка”

вул. Марата,21

7

Комунальна установа “Шосткинська центральна районна лікарня”

вул. Щедрина,1

8

Комунальний заклад “Управління освіти”

вул. Леніна,9

9

Комунальний заклад “Управління праці та соціального захисту населення”

вул. К. Маркса,43-а

10

Комунальний заклад “Виконком міської ради”

вул. Леніна,14

 

11

Комунальний заклад “Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян”

вул. Халтурина,4

 

12

Комунальний лікувально – профілактичний заклад “Шосткинська дитяча лікарня”

вул. Марата,23

 

13

Комунальне підприємство “Управління капітального будівництва”

вул. Леніна,8

 

14

Комунальний заклад “Шосткинський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді”

вул. Леніна,14

 

15

Комунальний заклад “Відділ комунальної власності”

вул. Леніна,14

 

16

Комунальний заклад “Шосткинська загальноосвітня школа I – III ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області”

вул. Кірова,10

 

17

Комунальний заклад “Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”

вул. К. Маркса,61

 

18

Майно цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії

-

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради “Про міську програму приватизації

майна комунальної власності на 2007- 2010”

1. Опис проблеми

Оскільки на цей час немає Закону України „Про право комунальної власності” при приватизації майна комунальної власності використовувалося законодавство про приватизацію державного майна. Відповідно до статті 4 Закону України “Про приватизацію державного майна” Державна програма приватизації затверджується законом України один раз на три роки. На сьогодні залишається чинною Державна програма приватизації на 2000-2002 роки. В місті є чинною Програма приватизації майна комунальної власності на 2000 – 2001 рік.

Таким чином, приватизація майна комунальної власності досі здійснюється відповідно до пріоритетів, умов та механізмів приватизації, передбачених Програмою, яка була розрахована на період 2000-2001 років.

Разом з тим, нова політична ситуація в Україні в цілому і в м. Шостці окремо, зумовила необхідність визначення нових підходів до процесу приватизації комунального майна.

Для забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, реалізації нових вимог до ринкової трансформації на сучасному етапі її розвитку, встановлення нових завдань в соціально – економічному розвитку міста, забезпечення запланованих надходжень до місцевого бюджету, необхідно прийняття нової міської програми приватизації майна комунальної власності до прийняття Державної програми приватизації.

2. Обґрунтування прийняття регуляторного акту

Проект проекту рішення міської ради “Про міську програму приватизації майна комунальної власності на 2007- 2010” розроблено відповідно до статті 4 Закону України “Про приватизацію державного майна”, на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття нової програми приватизації майна комунальної власності забезпечить:

– реалізацію положень Програми діяльності Уряду у сфері приватизації;

– виконання завдань з надходження грошових коштів до місцевого бюджету від приватизації;

– залучення широких верств населення до процесу реалізації комунального майна та розвиток завдяки цьому дрібного та середнього бізнесу при приватизації об’єктів малої приватизації (дрібних підприємств, окремих об’єктів нерухомого та рухомого майна);

– широке застосування конкурентних способів приватизації: конкурсів, аукціонів, обмеження конкурсних умов, максимальне спрощення процедур продажу;

– широке інформування громадськості міста про умови приватизації комунального майна;

– підвищення відкритості та прозорості приватизації комунального майна.

 

4. Головні цілі прийняття акта

Ціллю прийняття цього рішення є визначення пріоритетів, завдань і комплексу заходів, спрямованих на організаційне та правове забезпечення процесу приватизації комунального майна.

Основними цілями міської програми приватизації майна комунальної власності на 2007 – 2010 роки є:

- сприяння фінансовій стабілізації об`єктів міського господарства;

- створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об`єкта та здійснюють ефективне управління ним ;

- залучення інвестицій в місто Шостку ;

- забезпечення надходження коштів до міського бюджету.

- поліпшення соціально – економічного стану населення міста

 

5. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначений цілей

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

6. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Приватизація комунального майна в місті являє собою потужний системо - змінюючий механізм, який забезпечує умови і сприяє створенню нової системи відносин власності, побудованої на засадах ринку, а саме приватної власності та конкуренції.

Приватизація вирішує завдання по створенню процвітаючої ринкової економіки, а також забезпечує досягнення таких цілей, як пожвавлення конкуренції, стимулювання дій менеджменту для підвищення ефективності виробництва, формування класу акціонерів, створення умов для підвищення ефективності діяльності підприємств, продуктивності праці, високої капіталоємності та прибутковості об’єктів приватизації.

Завдяки відчуженню комунального майна шляхом приватизації створюються сприятливі умови для появи ефективних приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта, здійснюють ефективне управління ним, спроможні інвестувати у виробництво, модернізацію та технічне оновлення основних засобів підприємства, вирішувати соціальні питання, підвищувати добробут працівників підприємства, створювати сприятливий інвестиційний клімат.

7. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проект Програми приватизації майна комунальної власності передбачає здійснення заходів з приватизації протягом терміну дії цього документу, виходячи з наступних концептуальних підходів:

Приватизація комунального майна організовується як складовий елемент підвищення ефективності використання та розпорядження комунальним майном, збільшення надходжень до місцевого бюджету у вигляді податків, дивідендів, орендних платежів тощо, а також скорочення бюджетних видатків на утримання окремих об’єктів права комунальної власності;

формування складу об’єктів, що підлягатимуть приватизації не за заявами потенційних покупців, а за рішенням органів, уповноважених управляти комунальним майном;

включення в процес приватизації, насамперед, тих об’єктів, подальше перебування у комунальної власності яких більше не ефективно та потребує додаткових витрат на розвиток виробництва або на їх утримання;

Проектом Програми передбачено виконання фінансових завдань не тільки за рахунок збільшення кількості об’єктів, що пропонуються для продажу, а, насамперед, завдяки підвищенню ціни продажу об’єктів приватизації через підвищення прозорості та конкурентності продажів, а саме шляхом:

поширення конкурентних способів приватизації (аукціонів, конкурсів), розміщенню достатньої та достовірної інформації для участі майбутніх учасників у конкурсах (аукціонах);

продажу об’єктів комунальної власності, що мають забезпечити виконання завдань з надходження грошових коштів від приватизації, на конкурсі (аукціоні), з відбором переможця виключно виходячи з найбільшої ціни, запропонованої за об’єкт продажу та прийняття ним зобов’язань по виконанню умов конкурсу (аукціону).

Програма включає комплекс заходів щодо фінансового, інформаційного та законодавчого забезпечення виконання Програми.

8. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження даного рішення дасть змогу:

– вирішити проблему нормативного забезпечення механізму проведення приватизації комунального майна;

– визначити стратегію приватизації, її пріоритети та умови на 2007-2010 роки;

– врегулювати питання підготовки об’єктів приватизації до продажу;

– залучати до процесу реалізації комунального майна більш широке коло потенційних покупців;

– вдосконалити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу новими власниками об’єктів приватизації;

– забезпечити виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації комунального майна.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.

10. Визначення показників результативності регуляторного акта

– надходження коштів від приватизації комунального майна до місцевого бюджету;

– ефективність подальшого використання комунального майна.

11. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

– щорічне заслуховування начальника відділу комунальної власності про виконання завдань, встановлених міською програмою приватизації майна комунальної власності;

– оприлюднення інформації про процеси приватизації в засобах масової інформації (друковані видання, радіо, телебачення, мережа Інтернет).

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом комунальної власності міської ради (м. Шостка, вул. Леніна,14, тел. 2–25–69, 2-24-49).

Начальник відділу

комунальної власності                                       О.О. Кім

Hosted by uCoz© 2006-2007 Шосткинська міська рада. Всi права застережено.
© 2006-2007 Розробка та пiдтримка Артем Серенок. Всi права застережено.